Plattelandsimpuls    

Het project PlattelandImpuls, waarvan Vrienden van Het Platteland projectleider is, is bedoeld voor agrariërs die hun bedrijf verbreed hebben & marktkansen zien, maar deze kansen nog beter willen oppakken en uitwerken.

PlattelandImp
uls kent 7 deelprojecten: recreatie, educatie, streekproducten, agrarisch natuurbeheer, zorg, arbeidsreïntegratie en kinderopvang. In grote lijnen is de aanpak per deelproject binnen Platteland Impuls hetzelfde, maar elk deelproject richt zich op een eigen markt.

Voor het deelproject educatie zijn 85 agrarische ondernemers geselecteerd, verspreid over heel Nederland. Coöperatie Stadteland is projectleider van dit deelproject met Stichting Educatief Platteland als hoofduitvoerder.

Binnen het project volgen de ondernemers een drietal trainingsdagen vergezeld met huiswerk-opdrachten. De eerste 2 trainingsdagen gaan in op didactische vaardigheden, de boerderij als leeromgeving, werkvormen, marketing, Pr, financiering, en een kwaliteitssysteem voor educatieboerderijen. De derde dag gaat in op samenwerking in de regio: een regionale netwerkvorming.

 

Binnen het project heeft Educatief Platteland in samenwerking met Veldwerk Nederland een educatiemap ontwikkeld met werkbladen van velerlei sectoren en handleiding voor boer en onderwijs. Het materiaal voldoet aan de kerndoelen van het onderwijs en sluit nauwgezet aan bij onderwerpen binnen methodes.

Ondermeer vanuit het project PlattelandImpuls is bevestigd vanuit zowel het aanbod (de ondernemers) van boerderij-educatie als vanuit de markt (het onderwijs) als van gerelateerde partijen en overheden dat er behoefte is aan een landelijk coördinatiepunt (landelijk steunpunt) boerderij-educatie. Vrienden van het Platteland, LTO, Coöperatie Stadteland en Stichting Educatief Platteland zijn gezamenlijk hiervoor de plannen verder aan het uitwerken. Eind 2007 zal de basis hiervoor gerealiseerd zijn.